Istota PPP

  • Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Realizacja ta to nic innego, jak współpraca, którą należy rozumieć jako zgodne dążenie stron do realizacji wspólnie określonego celu, jakim jest przedsięwzięcie, którego dotyczy PPP.
  • Zadaniem partnera publicznego jest bowiem świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. PPP nie jest więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. Oddzieleniu od siebie ulega domena działań gospodarczych oraz domena odpowiedzialności polityczno-prawnej. Sprywatyzowana zostaje jedynie działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej.

Rodzaje partnerstwa

Formy realizacji inwestycji w ramach PPP

  • Model ogólny koncesji na roboty budowlane – strona publiczna przekazuje partnerowi prywatnemu grunta na cele budowalne, na którym powstanie obiekt, wybudowany przez stronę prywatną. Koncesjodawca w zamian za prawo eksploatacji obiektu umożliwia koncesjonariuszowi czerpanie pożytków z usług jakie świadczy. W tym wypadku partner prywatny zobowiązany jest do zwrotu obiektu podmiotowi publicznemu po upływie okresu obowiązywania umowy.
  • Model PPP opartego na umowie, bez powoływania odrębnej spółki – W tym przypadku partner prywatny w wyniku podpisanej umowy o PPP zobowiązany jest do zaprojektowania, finansowania, wykonania oraz zarządzania i eksploatacji przedmiotu umowy. Podmiot publiczny jako uczestnik przedsięwzięcia wnosi do projektu wkład własny.
  • Model PPP oparty na spółce – w ramach umowy strony uzgadniają, że do celów realizacji projektu, powołana zostanie spółka PPP. Zarówno strona publiczna jak i prywatna wnosi do spółki wkład własny oraz obie strony uprawnione są do pobierania dywidendy. Na podstawie zawartej umowy o PPP partner prywatny zobowiązany jest do zaprojektowania, finansowania, wykonania oraz zarządzania i eksploatacji przedmiotu PPP.
  • Model PPP realizowany w trybie koncesji – w ramach projektowanego przedsięwzięcia występują obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty komercyjne. W tej sytuacji partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie inwestycji, sfinansowanie jej, wybudowanie oraz zarządzanie powstałymi obiektami za pośrednictwem operatora. Partner prywatny został wybrany w trybie ustawy o koncesji, ponieważ uzyskuje znaczną część wynagrodzenia z przychodów, które generuje przedsięwzięcie.
  • Model PPP realizowany w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych – strona prywatna zobowiązana jest do zaprojektowania inwestycji, sfinansowania jej, budowy i zarządzania, ale wyłącznie obiektami komercyjnymi (np. poprzez ich wynajem). Po wybudowaniu obiektu strona publiczna płaci swojemu partnerowi wynagrodzenie za użytkowanie części przeznaczonej na cele publiczne.